Week10


สัปดาห์ที่ 10
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
วันจันทร์
- กำกับสติ
- จดจ่อ

กิจกรรม : แยกเมล็ดพันธ์พืช
ขั้นเตรียม:Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม  :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / เหมือนหรือต่างกับสิ่งอื่นอย่างไร”
- ครูส่งแก้วเมล็ดพันธ์พืชต่าง ๆ รวมกันและกระดาษให้กับนักเรียนคนละชุด
- นักเรียนจำแนกเมล็ดพันธุ์ออกเป็นกลุ่มๆ โดยเลือกลักษณะที่เหมือนกัน
- นักเรียนส่งเมล็ดพันธุ์ตามกลุ่มที่ขัดแยก
ขั้นสรุป :  กล่าวขอบคุณ/ ไหว้/ กอดเสริมแรง
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- แก้ว
เมล็ดพันธ์พืช(เมล็ดถั่วเขียว,ข้าวเปลือก,ถั่วดำ)
วันอังคาร
-เรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง รูปทรงเรขาคณิต
- พัฒนากล้ามเนื้อมือและตาประสานสัมพันธ์กัน
- จิตใจจดจอ
กิจกรรม :ตัดรูปเรขาคณิต
ขั้นเตรียม :  ครูเตรียม : Body Scan / Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / เหมือนหรือต่างกับสิ่งอื่นอย่างไร”
- ครูแจกกระดาษที่มีรูปร่างเรขาคณิต และกรรไกรให้กับนักเรียนโดยส่งไปทั้งสองด้านพร้อมๆกัน
- นักเรียนตัดรูปร่างเรขาคณิตตามเส้นรอบรูปอย่างมีสติ
ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กระดาษรูป
ทรงเลขาคณิต
- กรรไกร

วันพุธ
- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่าของตนเอง

กิจกรรม :  กายบริหาร
ขั้นเตรียม:
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำท่าบริหารร่างกาย ยืดแขน ขา ลำตัว นวดส่วนต่างๆของร่างกาย กับมารับรู้ลมหายใจ(เข้า-ออก)
- นักเรียนร่วมกิจกรรมกายบริหารด้วยความตั้งใจ และช่วยเสนอแนะท่ากายบริหารร่วมกับครู
- ครูให้กำลังใจนักเรียนขณะที่ทำ
ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower    
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เครื่องเล่นเพลง
วันพฤหัสฯ

- กำกับสติ
- จดจ่อ
-พัฒนากล้ามเนื้อมือและตาประสานสัมพันธ์กัน
กิจกรรม  :   ประดิษฐ์ดอกดาวเรืองจากกระดาษ
ขั้นเตรียม: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม:ขั้นกิจกรรม:
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / เหมือนหรือต่างกับสิ่งอื่นอย่างไร”
- ครูส่งกระดาษ/กรรไกรและไม้ตะเกียบให้กับนักเรียนทั้งสองด้านพร้อมๆกัน
- ครูอธิบายขั้นตอนการทำอย่างละเอียด
- นักเรียนพับกระดาษ และตัดกระดาษเป็นริ้วๆ แล้วม้วนติดกับไม้ตะเกียบเป็นดอกดาวเรืองที่สวย
ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กระดาษ
- กรรไร
- ไม้ตะเกียบ
- กาว
วันศุกร์
-ทักษะการฟัง
-จดจ่อ/มีสติในการฟัง
- จินตนาการ
- เชื่อมโยงกับทุกสรรพสิ่ง

กิจกรรม : เส้นทางปริศนา
ขั้นเตรียม : ครูเตรียม : Body Scan / Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูโชว์เกมเส้นทางปริศนาให้นักเรียนดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง”
- ครูส่งอุปกรณ์ให้กับนักเรียนพร้อมกันทั้งสองด้าน
- ครูเล่าสถานการณ์ให้นักเรียนคิดจินตนาการตาม
แล้วให้นักเรียนหาทางออกให้เจอ โดยใช้ดินสอลากตามทางจนถึงทางออก
ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กระดาษเกมเส้นทางปริศนา
- ดินสอสื่ออุปกรณ์
เลโก้ 10 /นักเรียน 1 คน


ขั้นเตรียม
- Body scan  ครูเล่าเรื่องราวเมื่องมหัศจรรย์ เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่อุปกรณ์และการทำกิจกรรมแปลงร่างเลโก้จากเลโก้จำนวน 10 ชิ้น
- Brain Gym พี่งูใหญ่-พี่กระต่าย วิ่งสลับที่กัน 1-10 ครั้ง และพี่ขนมจีบ-ถาดตัว L สลับที่กันนับเป็นภาษาอังกฤษ 1-10ขั้นกิจกรรม
- ครูกระตุ้นด้วยคำถามเพื่อแนะนำอุปกรณ์ นักเรียนเห็นอะไรบ้าง/มีสีอะไรบ้าง/นำไปทำอะไรได้บ้างและทำอะไรไม่ได้บ้าง
- ครูอธิบายการทำกิจกรรม
- นักเรียนมาเลือกชุดเลโก้ที่ครูเตรียมไว้ให้ (เลโก้จำนวน 10 ชิ้น)ตามชอบเพื่อนำไปแปลงร่างเป็นสิ่งใหม่ตามจินตนาการของตนเอง
- นักเรียนลงมือแปลงร่างเลโก้เพื่อสร้างเมื่องมหัศจรรย์ตามจินตนาการ
- นักเรียนนำเสนอชิ้นงานของตนเองแล้วนำมาวางตกแต่งเป็นเมื่องมหัศจรรย์
ขั้นจบ
- ขอบคุณทุกความตั้งใจในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- นักเรียนกอดเสริมแรงมอบความรักให้กันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น