Week8
สัปดาห์ที่ 8
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
วันจันทร์
- กำกับสติ
- จดจ่อ
-จินตนาการ/ความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรม  :  ใบไม้แปลงร่าง
ขั้นเตรียม : ครูเตรียม : Body Scan / Brain Gym
ขั้นกิจกรรม:
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / เหมือนหรือต่างกับสิ่งอื่นอย่างไร”
- ครูส่งตะกร้าใส่ใบไม้ให้นักเรียนเลือกคนละ 1 ใบพร้อมกันทั้งสองด้าน
- นักเรียนต่อเติมรูปร่างให้พี่ใบไม้ตามจินตนาการ
- นักเรียนนำเสนอผลงานร่วมกัน
ขั้นสรุป: กล่าวขอบคุณ / ไหว้ /กอดเสริมแรง
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ใบไม้
- สี
- กระดาษ
วันอังคาร
-ภาษาไทย
เรียนรู้ตัวอักษรจากรูปภาพ/เรียนรู้การผสมคำจากภาพ

กิจกรรม  :  เติมตัวอักษรให้เป็นคำ
ขั้นเตรียม : ครูเตรียม : Body Scan / Brain Gym
ขั้นกิจกรรม:
- ครูนำบัตรคำที่เป็นรูปภาพให้นักเรียนดู
-ครูสาธิตวิธีการเติมคำในรูปภาพ
-ครูส่งใบงานบัตรคำที่เป็นรูปภาพและสีเมจิกให้นักเรียน
-ครูให้นักเรียนเติมตัวอักษรให้เป็นคำที่มีความหมาย
-ครูให้นักเรียนอ่านคำที่ตนเองได้ทีละคน
-นักเรียนส่งอุปกรณ์กลับมาให้ครูอย่างนอบน้อม
ขั้นสรุป: กล่าวขอบคุณ / ไหว้ /กอดเสริมแรง
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
-ใบงานบัตรคำที่เป็นรูปภาพ
-สีเมจิก
วันพุธ
- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่าของตนเอง

กิจกรรม กายบริหาร
ขั้นเตรียม: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำท่าบริหารร่างกาย ยืดแขน ขา ลำตัว นวดส่วนต่างๆของร่างกาย กับมารับรู้ลมหายใจ(เข้า-ออก)
- นักเรียนร่วมกิจกรรมกายบริหารด้วยความตั้งใจ และช่วยเสนอแนะท่ากายบริหารร่วมกับครู
- ครูให้กำลังใจนักเรียนขณะที่ทำ
ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower    

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กระดาษ
- กาว
วันพฤหัสฯ

พัฒนากล้ามเนื้อมือและตาประสานสัมพันธ์กัน
- กำกับสติ/
- จดจ่อ
กิจกรรม  :  ประดิษฐ์ดอกบัวจากลังไข่
ขั้นเตรียม : ครูเตรียม : Body Scan / Brain Gym
ขั้นกิจกรรม:
-ครูนำลังไข่กระดาษ / กระดาษสี / กาว มาให้นักเรียนดู
ครุใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร ? / ลังไข่นำไปทำอะไรได้บ้าง? / มีกระดาษสีอะไรบ้าง ?”
-ครูสาธิตวิธีการทำดอกบัว
-ครูส่งอุปกรณ์ทีละชุดส่งไปเรื่อยจนครบทุกคน นักเรียนไหว้รับ-ส่งอุปกรณ์อย่างนอบน้อม
-ครูให้นักเรียนที่ได้รับอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วลงมือทำ
-ครูเชิญคนที่ทำเสร็จแล้วช่วยนำดอกบัวไปวางตรงกลางวงบนพื้นที่กระดาษสีขาว แล้วกลับมานั่งที่บ้านเหมือนเดิม
ขั้นสรุป
: กล่าวขอบคุณ / ไหว้ /กอดเสริมแรง
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ลังไข่กระดาษ
-กระดาษสีที่ตัดเป็นกลีบแล้ว 8 กลีบ
 - กาว
-กระดาษบรุ้ฟสำหรับวางดอกบัว
วันศุกร์
-พัฒนากล้ามเนื้อมือและตาประสานสัมพันธ์กัน
- พัฒนาทักษะการฟัง การสื่อสาร
- จินตนาการ
- กำกับสติ/
- จดจ่อ
กิจกรรม: เรื่องราวจากหอคอย
ขั้นเตรียม
: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่าเรื่องราวของเจ้าบนหอคอย (ราพันเซล) ที่รอคอยผู้กล้ามาช่วยเหลือ เพื่อกลับไปหาครอบครัว
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ใครอยากช่วยเจ้าหญิงบ้าง”
- ครูแนะนำอุปกรณ์ โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / และนำไปทำอะไรได้บ้าง”
- ครูแจกกระดาษสีรูปสี่เหลี่ยมจำนวน
20 ชิ้น และ กาว 1 ฝาขวดน้ำ  ทุกครั้งที่ รับ - ส่ง นักเรียนจะรับไหว้อย่างนอบน้อม
- นักเรียนนำกระดาษสีรูปสี่เหลี่ยมมาม้วน แล้วติดกาวเป็นขั้นบันไดหลากสีที่จะนำไปช่วยเจ้าหญิง
ขั้นสรุป : ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กระดาษสี
- กาว


สื่ออุปกรณ์
- กระดาษสีขนาด 1/4
- ปากกาสี
- สีไม้
ขั้นเตรียม
- Body scan  ครูเล่าเรื่องราวความรักของพ่อแม่ เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่อุปกรณ์และการทำกิจกรรมแปลงร่างเลโก้จากเลโก้จำนวน 10 ชิ้น
- Brain Gym พี่งูใหญ่-พี่กระต่าย วิ่งสลับที่กัน 1-10 ครั้ง และพี่เป้ายิ่ง-พี่ปืน สลับที่กันนับเป็นภาษาอังกฤษ 1-10ขั้นกิจกรรม
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนฟังเรื่องราวแล้วรู้สึกอย่างไร /อยากบอกอะไรกับพ่อและแม่บ้าง
- ครูแนะนำอุปกรณ์ ทำการด์ส่งผ่านความรู้สึกที่อยากบอกพ่อกับแม่
- นักเรียนรับส่งอุปกรณ์ด้วยการรับไหว้อย่านอบน้อม (กระดาษ 1 แผ่น / ปากกา 1 ด้าม)
- นักเรียนถ่ายทอดความรู้สึกผ่านการ์ดพร้อมตกแต่งให้สวยงาม
ขั้นจบ
- ขอบคุณทุกความตั้งใจในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- ครูและนักเรียนกอดเสริมแรงมอบความรักให้กัน


รูปภาพชิ้นงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น