Week5


สัปดาห์ที่ 5
เป้าหมาย
กระบวนการ
 สื่อ/อุปกรณ์
วันจันทร์
-พัฒนากล้ามเนื้อมือและตาประสานสัมพันธ์กัน

กิจกรรม :ระบายสีจากธรรมชาติ
ขั้นเตรียม    : Body  scan / Brain  Gym  2-3 ท่า
ขั้นกิจกรรม  :
   - ครูนำพืชชนิดต่างๆ เช่นดอกอัญชัน/ดอกชบาสีแดง/หัวขมิ้น/เมล็ดผักปัง//ฝักคูณ ฯลฯ   
      มาให้นักเรียนดู
   - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด พืชชนิดต่าง ๆ นักเรียนคิดว่าให้สีอะไรบ้าง ? ”
    - ครูส่งกระดาษA4  ที่วาดภาพลายเส้นต่าง ๆ ให้นักเรียน และพืชชนิดต่างๆคนละ 3 
      ชนิดแล้ว
   -ครู ให้นักเรียนช่วยระบายสีภาพด้วยพืชจากธรรมชาติให้สวยงาม
   - นักเรียนส่งอุปกรณ์กลับมาให้ครูอย่างนอบน้อม
  - ขั้นสรุป   :   ไหว้ขอบคุณ / กอดเสริมแรง/Empower
-ภาพลายเส้น
-พืชชนิดต่างๆ เช่นดอกอัญชัน/ดอกชบาสีแดง/หัวขมิ้น/เมล็ดผักปัง//ฝักคูณ ฯลฯ  
วันอังคาร
-การคาดคะเน
-การตวง
กิจกรรม : ตวงถั่วเขียว
ขั้นเตรียม    : Body  scan / Brain  Gym  2-3 ท่า
ขั้นกิจกรรม  :
  - ครูนำถาดใส่ถั่วเขียว มาให้เด็กดู ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
    “นักเรียนเห็นอะไร ? /ถั่วเขียวสามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง?”
  -ครูนำถ้วยตวง / ช้อน /แก้วเป๊ก/ มาให้นักเรียนดูแล้ว ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด       
    “นักเรียนคิดว่าถั่วเขียวในถาดสามารถตวงได้กี่ช้อน/กี่ถ้วยเล็ก/กี่แก้วเป๊ก ?”
  - ครูให้นักเรียนที่พร้อมออกมาช่วยตวงทีละคน 
  - ครูและนักเรียนสรุปจำนวนปริมาณที่ตวง ของเครื่องมือตวงแต่ละชนิด
ขั้นสรุป   :   ไหว้ขอบคุณ / กอดเสริมแรง/Empower
-ถั่วเขียว
-เครื่องมือตวง
/ ถ้วยตวง / ช้อน /แก้วเป๊ก/
วันพุธ
-กำกับสติ
-รับรู้ลมหายใจ
-เห็นคุณค่าของตนเอง

กิจกรรม :โยคะ
ขั้นเตรียม : Brain  Gym / ในท่านั่งวางมือทั้งสองข้างไว้ที่หัวเข้า กำ-แบมือสลับข้างแล้ว 
    กำหนดลมหายใจเข้า-ออก
ขั้นกิจกรรม :
  - นักเรียนทำโยคะตามครู
  -ท่ายืน/ท่าไหว้พระอาทิตย์/ท่าภูเขา/ท่าต้นไม้/ท่าเก้าอี้สองขาท่าเครื่องบิน
   -ท่านั่ง /ผีเสื้อ/เต่า/หงส์/
   -ท่านอน /จระเข้/ธนู/ตั๊กแตน/สะพาน /ปลาดาว /Body  scan
ขั้นสรุป :   Brain  Gym  2-3 ท่า / ไหว้ขอบคุณ / Empower
-เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
-เครื่องเล่นเพลง
วันพฤหัสฯ
ฝึกกล้ามเนื้อมือและตาประสานสัมพันธ์กัน
-จดจ่อ/มีสติ
ขั้นกิจกรรม : ลอกลายหรรษา
ขั้นเตรียม    : Body  scan / Brain  Gym  2-3 ท่า
ขั้นกิจกรรม  :
   -ครูนำอุปกรณ์มาให้นักเรียนดู ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไร?/ คิดว่า
     ครูจะให้นักเรียนทำอะไร?”
  - ครูส่งอุปกรณ์ให้นักเรียน (รูปภาพลายเส้น/กระดาษลอกลาย/ สีไม้)
  - ครูสาธิตวิธีการทำให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนลงมือทำแล้วระบายสีให้สวยงาม
  - นักเรียนส่งอุปกรณ์ส่งกลับมาให้ครูอย่างนอบน้อม
ขั้นสรุป   :   ไหว้ขอบคุณ / กอดเสริมแรง/Empower
-รูปภาพลายเส้น
-กระดาษลอกลาย
-สีไม้
วันศุกร์
-การจับใจความเรื่องที่ฟัง
-วิเคราะห์ตัวละคร

กิจกรรม :เรื่องเล่าจากวรรณกรรม
ขั้นเตรียม    : Body  scan / Brain  Gym  2-3 ท่า
ขั้นกิจกรรม  : ครูอ่านวรรณกรรมให้นักเรียนฟัง แล้วครูสนทนาถามนักเรียนเกี่ยวกับตัวละครในเนื้อเรื่อง  “มีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัว มีคนกี่คน เกี่ยวข้องกับใครบ้าง ? เกิดอะไรขึ้น
ขั้นสรุป   :   ไหว้ขอบคุณ / กอดเสริมแรง/Empower
-วรรณกรรม

ภาพกิจกรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น