Week6สัปดาห์ที่ 6
เป้าหมาย
กระบวนการ
 สื่อ/อุปกรณ์
วันจันทร์
-การสังเกต/การจำแนก

กิจกรรม : จำแนกเมล็ดข้าวสินเหล็กและหอมนิล
ขั้นเตรียม    : Body  scan / Brain  Gym  2-3 ท่า
ขั้นกิจกรรม  :
  - ครูนำข้าวทั้งสองชนิดใส่ถ้วยกระดาษ
  -ครูส่งข้าวนักเรียนคนละ 1 ถ้วย
 -ครูให้เด็กสังเกตเมล็ดข้าว เด็กๆเห็นอะไร ?
  - ครูให้นักเรียนดึงถ้วยที่ซ้อนอยู่ออกมา คนละ1ใบ แล้วให้นักเรียนช่วยแยกเมล็ดข้าวทั้งสองชนิด
  - ครูให้นักเรียนส่งถ้วยข้าวใส่ตะกร้าส่งต่อมาให้ครูอย่างนอบน้อม
ขั้นสรุป  :  ไหว้ขอบคุณ / กอดเสริมแรง/Empower
-เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
-เครื่องเล่นเพลง
-ข้าวสินเหล็กและหอมนิล
-ถ้วยกระดาษ
วันอังคาร
-เรียนรู้คณิตศาสตร์ การนับจำนวน
/การรู้ค่าจำนวน / การเพิ่มและลดจำนวน
กิจกรรม : ราคาเท่าไร?
ขั้นเตรียม : Body  scan / Brain  Gym  2-3 ท่า
ขั้นกิจกรรม :
-ครูนำเงินธนบัตร /เงินเหรียญปลอม (จัดเป็นชุด) และตะกร้าสิ่งของต่าง ๆ มาให้นักเรียนดูและพูดคุยเกี่ยวกับการซื้อขาย
- ครูส่งเงินธนบัตร /เงินเหรียญปลอม (จัดเป็นชุด) ให้นักเรียน นักเรียนรับ-ส่งกันอย่างนอบน้อม
-ครูบอกราคาสิ่งของแต่ละชิ้น  แล้วให้นักเรียนหยิบเงินตามราคาจำนวนสิ่งของ
-ครูใช้คำถาม “นักเรียนแต่ละคนหยิบเงินแบ็งค์อะไรบ้าง”
-ครูให้นักเรียนส่งชุดธนบัตรกลับมาให้ครูอย่างนอบน้อม
ขั้นสรุป :   Brain  Gym  2-3 ท่า / ไหว้ขอบคุณ / Empower
-เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
-เครื่องเล่นเพลง
-เงินธนบัตร /เงินเหรียญปลอม

วันพุธ
-กำกับสติ
-รับรู้ลมหายใจ
-เห็นคุณค่าของตนเอง

กิจกรรม : กายบริหาร
ขั้นเตรียม : Brain  Gym / ในท่านั่งวางมือทั้งสองข้างไว้ที่หัวเข้า กำ-แบมือสลับข้างแล้ว กำหนดลมหายใจเข้า-ออก
ขั้นกิจกรรม :
  - นักเรียนทำกายบริหารตามครู
  -ท่ายืน/ยืดร่างกาย/ก้มลงใช้นิ้วมือแตะปลายเท้า/ยืนขาเดียวพับขาหนีบ/สลัดขาสลับข้าง
   -ท่านั่ง / นั่งยอง ๆ แล้วใช้แขนยกตัวขึ้น/นั่งท่าอุ้มน้อง /นั่งปูไต่
   -ท่านอน /ยกขาสองข้างชูขึ้นสูง ๆ /ใช้ขาปั่นจักยาน  /ปลาดาว /Body  scan
ขั้นสรุป :   Brain  Gym  2-3 ท่า / ไหว้ขอบคุณ / Empower
-เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
-เครื่องเล่นเพลง
วันพฤหัสบดี
-ใช้กล้ามเนื้อมือประสานสัมพันธ์กับตา
-จินตนาการความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรม : พิมพ์ภาพจากจากเปลือกผลไม้
ขั้นเตรียม : Body  scan / Brain  Gym
ขั้นกิจกรรม :
  - ครูนำเปลือกผัก-ผลไม้มาให้นักเรียนดู ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
“นักเรียนเห็นอะไร ? / มีลักษณะอย่างไร? / มีประโยชน์อย่างไร?/ เคยเห็นที่ไหน?”
  - ครูนำเปลือกผลไม้ เช่นเปลือกมังคุด , เปลือกขนุน , เปลือกมะพร้าว ,มะระ  /กระดาษและสีน้ำมาวางไว้ตรงกลางวง
  - ครูให้นักเรียนคนที่พร้อมส่งสัญญาณออกมาพิมพ์ภาพตรงกลางวงแล้วนำกลับไปวางที่หน้าบ้านของตนเอง
- ครูให้นักเรียนเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าตนพิมพ์ภาพเป็นรูปอะไร? เพราะอะไร?
- ครูให้นักเรียนนำภาพที่ตนเองพิมพ์ไปวางไว้ที่ขอบหน้าต่างทีละคนแล้วมานั่งที่บ้านของตนเอง
   - ครูเชิญมอร์นิเตอร์ช่วยเก็บอุปกรณ์ที่อยู่กลางวง
 ขั้นสรุป : ไหว้ขอบคุณ / กอดเสริมแรง/Empower
-เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
-เครื่องเล่นเพลง
-กระดาษ A4
-เปลือกมังคุด / เปลือกขนุน /เปลือกมะพร้าว /มะระ
- สีน้ำ/จานสี /พู่กัน

วันศุกร์


กิจกรรม : ปั้นตามเรื่องเล่า
ขั้นเตรียม  :   Body  scan / Brain  Gym  2-3 ท่า
ขั้นกิจกรรม  :
   - (ครูเล่าเรื่องราวในช่วง Body  scan ) ครูทบทวนเรื่องราวที่ครูเล่า และครูใช้คำถามกระตุ้นให้คิด “ครูเล่าเกี่ยวกับอะไร ?/ เหตุการณ์เป็นอย่างไร? /ในเรื่องเล่าครูเอ่ยถึงใครบ้าง?  /นักเรียนชอบตัวละครตัวใดในเรื่อง”
  - ครูส่งดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นให้เด็กปั้นตัวละครที่อยู่ในเนื้อเรื่องที่ตนเองชอบที่สุด1  ตัว
  -ครูให้เด็กเล่าว่าสิ่งที่ตนปั้นคืออะไร? / เพราะอะไร?
  -ครูให้เด็กที่น่ารักเก็บชิ้นงานใสกระจาดชิ้นงานและเก็บแผ่นรองปั้น
ขั้นสรุป   :   ไหว้ขอบคุณ / กอดเสริมแรง/Empower
-เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
-เครื่องเล่นเพลง
-ดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น