Week4

ารางแผนการสอนจิตศึกษา  ระดับชั้นอนุบาล 2 Quarter  4  ปีการศึกษา  2558
สัปดาห์ที่ 4
เป้าหมาย
กระบวนการ
 สื่อ/อุปกรณ์
วันจันทร์
-ใช้กล้ามเนื้อมือประสานสัมพันธ์กับตา
-

กิจกรรม : เล่นอีตักจากเมล็ดมะขาม
ขั้นเตรียม : Body  scan / Brain  Gym
ขั้นกิจกรรม :
  - ครูนำเมล็ดมะขามและใบไม้มาให้นักเรียนดู ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร ? /  เคยเห็นที่ไหน ? / มีลักษณะคล้ายเมล็ดอะไร / เอาไปทำอะไรได้บ้าง? ”
  - ครูให้นักเรียนที่พร้อมมารับใบไม้ที่เย็บเป็นกรวยคนละ 1 ใบ
  - ครูนำเมล็ดมะขามไปหว่านกลางวง
   - ครูให้นักเรียนคนที่ส่งสัญญาณออกไปตักเมล็ดมะขามทีละคน และเวียนไปเรื่อยๆจนมะขามหมด
   - ครูให้นักเรียนช่วยบอกว่าตนเองตักเมล็ดมะขามได้ทั้งหมดกี่เม็ด
-ครูให้มอร์นิเตอร์ช่วยบริการเก็บมล็ดมะขามให้เพื่อน  โดยให้นักเรียนเก็บรวบรวมมะเล็ดมะขามรอไว้ในมือ  นักเรียนไหว้ขอบคุณเพื่อนที่ให้บริการอย่างนอบน้อม
 ขั้นสรุป : ไหว้ขอบคุณ / กอดเสริมแรง/Empower
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เมล็กมะขาม
- ใบคูณ
วันอังคาร
-จินตนาการความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรม : สร้างสรรค์หมู่บ้านแสนสุขด้วยไม้บล็อกรูปทรงต่าง ๆ
ขั้นเตรียม : Brain  Gym / ในท่านั่งวางมือทั้งสองข้างไว้ที่หัวเข้า กำ-แบมือสลับข้างแล้ว
ขั้นกิจกรรม :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไร  เป็นรูปทรงอะไร / มีลักษณะคล้ายอะไรบ้าง ?”
ครูเล่าเรื่องราว หมูบ้านแสนสุข แล้วให้นักเรียนช่วยหยิบรูปทรงต่าง ๆ คนละสองชิ้นช่วยสร้างบ้านแสนสุขให้สวยงาม
- ครูนำไม้บล็อกรูปทรงไปวางไว้ที่กลางห้อง
ครูเชิญนักเรียนที่พร้อมมาช่วยสร้างหมู่บ้านแสนสุข
ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower

เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ไม้บล็อกรูปทรงต่าง ๆ
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
-เครื่องเล่นเพลง
วันพุธ
-กำกับสติ
-รับรู้ลมหายใจ
-เห็นคุณค่าของตนเอง

กิจกรรม :กายบริหาร
ขั้นเตรียม : Brain  Gym / ในท่านั่งวางมือทั้งสองข้างไว้ที่หัวเข้า กำ-แบมือสลับข้างแล้ว
    กำหนดลมหายใจเข้า-ออก
ขั้นกิจกรรม :
  - นักเรียนทำท่ากายบริหารตามครู
  -ท่ายืน/ ยืดร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้า- ออก /แกว่งมือสองข้างไปด้านหน้า/เตะขาไป
    ด้านหน้า-ข้าง-หลัง
   -ท่านั่ง /กอดเข่าให้แน่น 
 /นั่งยกขาทั้งสองข้าง
   -ท่านอน/ทำท่าสุนัขเหยียดขาทีละข้าง /ทำท่าอุโมงค์ ปลาดาว /Body  scan
ขั้นสรุป :   Brain  Gym  2-3 ท่า ไหว้ขอบคุณ / Empower

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
-เครื่องเล่นเพลง
วันพฤหัสฯ
-กล้ามเนื้อมือและแขนประสานสัมพันธ์กัน
- ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า
กิจกรรม :  ล.ลายหอยโข่ง
ขั้นเตรียม    : Body  scan / Brain  Gym  2-3 ท่า
ขั้นกิจกรรม  :
  - ครูนำหอยโข่งและสีโปสเตอร์มาให้นักเรียนดู ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนเห็น
อะไรบ้าง?/ เรียกว่าอะไร? /เคยเห็นที่ไหน? / นำไปทำอะไรได้บ้าง?"
  - ครูสาธิตการเพ้นลายหอยโข่งให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง 
  - ครูนำอุปกรณ์ไปวางไว้ที่กลางวง  (สี, พู่กัน ,จานสี 4  จาน  ,กระดาษสีขาวสำหรับวางหอยที่เพ้นแล้ว ,ผ้าเช็ดมือ)
 -ครูเชิญคนที่พร้อมมารับหอยโข่งจากครูแล้วไปนั่งเพ้นที่จุดวางจานสี เมื่อเสร็จแล้วให้วางที่กระดาษสีขาว 
- ครูให้นักเรียนได้บอกเพื่อน ๆ และครูว่าตนเองวาดภาพอะไรลงบนตัวหอยโข่ง
- ครูเชิญมอนิเตอร์ช่วยบริการเก็บอุปกรณ์ที่วางกลางวง
ขั้นสรุป   :   ไหว้ขอบคุณ / กอดเสริมแรง/Empower

-เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
-เครื่องเล่นเพลง
- สีโปสเตอร์/พู่กัน
-หอยโข่ง
-แผ่นรอง
วันศุกร์
-จินตนาการ
-ทักษะการฟัง/การสื่อสาร

กิจกรรม :นิทานหรรษา
ขั้นเตรียม : Body  scan / Brain  Gym
ขั้นกิจกรรม :
 - ครูนำตะกร้าอุปกรณ์มาวางให้นักเรียนสังเกตว่าในตะกร้ามีอะไรบ้าง? (ก้อนหิน,ใบไม้,
   ไม้ไอติม,หลอด,ปากกา,ดอกไม้, ผลไม้ ,ผัก, นม, ฯลฯ )
 - ครูส่งอุปกรณ์ให้เด็กหยิบคนละ 1 ชิ้น
 - ครูให้เด็กช่วยกันเล่านิทานร่วมกัน 1 เรื่อง นักเรียนเล่านิทานต่อกันและในเรื่องที่เล่า
      ต้องมีสิ่งที่ตนเองหยิบ (ครูสาธิตวิธีการเล่าให้เด็กฟังก่อน 1-2 ประโยค)
 - ครูเริ่มต้นเล่านิทานและให้นักเรียนเล่าต่อจนครบทุกคน
   - ครูสรุปเรื่องทั้งหมดแล้วให้เด็กช่วยกันตั้งชื่อเรื่องนิทาน
 - นักเรียนเก็บอุปกรณ์แล้วส่งกลับอย่างนอบน้อม
 ขั้นสรุป : ไหว้ขอบคุณ / กอดเสริมแรง/
Empower
-เพลงพัฒนาคลื่นสมอง

-เครื่องเล่นเพลง
- ตะกร้า
-ก้อนหิน/ใบไม้ไม้ไอติม/หลอด/ปากกา/ดอกไม้/ผลไม้ /ผักบุ้ง/นม/ภาพสัตว์ ฯลฯ 


กิจกรรมจิตศึกษา

วันจันทร์วันพุธ

วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
เดินทางไกล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น