Week9


สัปดาห์ที่ 9
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ / อุปกรณ์
วันจันทร์
- พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ประสานสัมพันธ์กัน
- จิตจดจ่อ/มีสติ

กิจกรรม : ส่งต่อเมล็ดพันธุ์พืช/ลุกปัด
ขั้นเตรียม  :   Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง /มีลักษณะอย่างไรบ้าง”
- ครูส่งช้อนให้กับนักเรียนทุกคน พร้อมสร้างข้อตกลงร่วมกัน
- นักเรียนส่งต่อเมล็ดถั่วเขียว/ลูกปัดด้วยช้อนต่อๆกันไปจนถึงเป้าหมายอย่างมีสติ
- ครูชื่นชมความตั้งใจ
ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ช้อน
- เม็ดถั่วเขียว

วันอังคาร
  -เรียนรู้คณิตศาสตร์ การรู้ค่าจำนวน
- จำนวนนับเป็นภาษาอังกฤษ
กิจกรรม :  กิ่งไม่หรรษา
ขั้นเตรียม  :   Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง /เป็นส่วนไหนของต้นไม้ ?  กิ่งไม้นำไปทำของเล่นอะไรได้บ้าง?”
- ครูส่งอุปกรณ์กิ่งไม้ให้กับนักเรียน รับ – ส่งกันอย่างนอบน้อม
 - ครูให้นักเรียนเด็ดกิ่งไม้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ให้ได้มากที่สุด
-ครูให้นักเรียนนับกิ่งไม้ของตนเองทีละคน
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนแต่ละคนนับของตนเองได้ทั้งหมด?
-ครูและนักเรียนร่วมกันนับไปพร้อม ๆ กันอีกครั้งหนึ่ง
- ครูให้นักเรียนหยิบกิ่งไม้ของตนเองวางในฝ่ามือ และครูเชิญพี่มอร์นิเตอร์บริการเก็บกิ่งไม้ให้กับเพื่อนคนที่พร้อม
ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower

วันพุธ
- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่าของตนเอง


กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม: Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำท่าโยคะทีละขั้น พร้อมให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกขณะที่ทำในแต่ละท่าดังนี้
- ท่ายืน ไหว้พระอาทิตย์/ภูเขา/ต้นไม้/เก้าอี้
- ท่านั่ง เต่า/หงส์/ผีเสื้อ

- ท่านอน จระเข้/งูใหญ่/ตั๊กแตน/ปลาดาว
-
Body scan
 ขั้นสรุป
: ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เครื่องเล่นเพลง
วันพฤหัสสบดี
- กำกับสติ
- จดจ่อ

กิจกรรม ดอกกุหลาบจากกระดาษ
ขั้นเตรียม: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม:ขั้นกิจกรรม:
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / เหมือนหรือต่างกับสิ่งอื่นอย่างไร”
- ครูส่งกระดาษ/กรรไกรและไม้ตะเกียบให้กับนักเรียนทั้งสองด้านพร้อมๆกัน
- ครูอธิบายขั้นตอนการทำอย่างละเอียด
- นักเรียนพับกระดาษ และตัดกระดาษเป็นริ้วๆ แล้วม้วนติดกับไม้ตะเกียบเป็นดอกดาวเรืองที่สวย
ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เครื่องเล่นเพลง
วันศุกร์
-จินตนาการ
- คิดสร้างสรรค์
- เชื่อมโยงกับทุกสรรพสิ่ง

กิจกรรม : เล่าไปพับไป
ขั้นเตรียม: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม:
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / เหมือนหรือต่างกับสิ่งอื่นอย่างไร”
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนทีละคนทั้งสองด้านไปพร้อมๆกัน
- ครูเริ่มเล่านิทาน แล้วพับกระดาษขณะที่เล่าไปพร้อมๆกัน
- นักเรียนพับตามที่ครูเล่า
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สิ่งที่นักเรียนพับคืออะไร / นำมาทำอะไรได้บ้าง”
ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เครื่องเล่นเพลง
- กระดาษ
- นิทาน

สื่ออุปกรณ์
- เข็มร้อยมาลัย
- ดอกรัก
- ใบแก้ว

ขั้นเตรียม
- Body scan  ครูเล่าเรื่องราวเด็กชายขายพวงมาลัยเลี้ยงตนเองและพ่อแม่ เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่อุปกรณ์และการร้อยมาลัยใบแก้ว
- Brain Gym พี่สนัขจิ้งจอก-พี่งูใหญ่ เล่นซ่อนหากัน 1-10 ครั้ง และพี่ซาลาเปา-พี่กระดาษห่อ สลับที่กันนับเป็นภาษาอังกฤษ 1-10

ขั้นกิจกรรม
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม ในเรื่องเล่ามีใครบ้าง / เขาทำอะไรเพราะเหตุใด / นักเรียนจะช่วยเขาอย่างไร
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยตั้งคำถามให้นักเรียนช่วยคิด นักเรีนยจะใช้พี่เข็มร้อยมาลัยอย่างไร / เพราะเหตุใด
- นักเรียนรับอุปกรณ์และลงมือร้อยมาลัยใบแก้วด้วยความตั้งใจเพื่อส่งกำลังใจให้กับเด็กชายในเรื่องขั้นจบ
- ขอบคุณทุกความตั้งใจในการให้กำลังใจเด็กชายขายพวงมาลัย
- นักเรียนกอดเสริมแรงมอบความรักให้ผู้ใหญ่ใจดีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น